Voor of tegen Jezus

20-11-2022

Lees Johannes 12: 37-50


Tijdens het gebed op vrijdag ging het over het verschil tussen 'hart' en 'hard'. Dit met betrekking op hartgesteldheid met betrekking tot verdeeldheid in christelijke gemeenschappen in deze tijd.
Mijn oog viel op deze Bijbeltekst: 'Hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard' Joh.12:40
Jezus herinnert Zijn discipelen aan een tekst van Jesaja. Jes. 6: 8-9:
'Daarna hoorde ik de stem van de Heere. Hij zei: Wie zal Ik zenden? Wie zal er voor Ons gaan? Toen zei ik: Zie, hier ben ik, zend mij. Toen zei Hij: Ga en zeg tegen dit volk: Luister voortdurend, maar u zult het niet begrijpen. Zie voortdurend, maar u zult het niet opmerken.'
Het is de roeping van Jesaja. Jesaja krijgt de opdracht: 'Maak het hart van dit volk vet, en stop hun oren toe, en sluit hun ogen; anders zullen zij met hun ogen zien, en met hun oren horen, en met hun hart begrijpen en zich bekeren, en zal Hij hen genezen.' Jes.6:10
Jezus vergelijkt Zijn tijd met die van Jesaja, een tijd kort voor de verwoesting van Jeruzalem, vlak voor het oordeel van God over Jeruzalem.

Hoe herkenbaar voor ons: verblinde ogen en verharde harten!
Niet willen zien en bewust je hart verharden staat gelijk aan het verwerpen van Jezus woorden en zo'n iemand roept a.h.w. veroordeling over zichzelf af: 'Wie Mij verwerpt en Mijn woorden niet aanneemt, heeft iets wat hem veroordeelt, namelijk het woord dat Ik gesproken heb; dat zal hem veroordelen op de laatste dag.' Joh.12:48
Jezus geeft hier het belang aan om Zijn woorden te geloven zoals die er staan: 'En als iemand Mijn woorden hoort en niet gelooft, veroordeel Ik hem niet, want Ik ben niet gekomen om de wereld te veroordelen, maar om de wereld zalig te maken.' Joh.12:47
Het is het gesproken Woord wat iemand oordeelt. Met andere woorden: wij kunnen het weten want het staat geschreven!
Wat een verantwoordelijkheid ligt er bij ons als wij Gods Woord kennen. Niet alleen een verantwoordelijkheid als 'wachter' om anderen te waarschuwen, maar ook een verantwoordelijkheid naar onszelf en bovenal een verantwoordelijkheid naar God!

Ik ben bang dat ook deze tekst geldt voor deze tijd: 'En toch geloofden ook velen van de leiders in Hem, maar vanwege de Farizeeƫn beleden zij het niet, opdat zij niet uit de synagoge geworpen zouden worden.
Want zij hadden de eer van de mensen meer lief dan de eer van God.' Joh12: 42-43

Is het echt verblinding, is het echt betovering? Waar komt dit dan vandaan?
Mogelijk omdat Hij zegt: 'stop hun oren toe, en sluit hun ogen.'
Waarom zou God dit doen?
'Wie Mij verwerpt en Mijn woorden niet aanneemt, heeft iets wat hem veroordeelt'

Toen zei ik: Hoelang, Heere? Hij zei: Totdat de steden verwoest zijn, zodat er geen inwoner meer is, en de huizen, zodat er geen mens meer in is, en het land verworden is tot een woestenij. Jes.6:11

Gebed:

  • Heer vergeef ons dat wij als land tegen U hebben gekozen

  • Wij zaten in Uw kerken en bleven offerhoogten in stand houden door o.a. heidense feesten in ere te houden.

  • Heer vergeef ons de afgoderij

  • Heer vergeef ons dat wij de eer van mensen meer lief hadden dan de eer van U

  • Heer vergeef ons dat wij U hebben verworpen en Uw woorden niet hebben aangenomen

  • Heer open onze oren en open onze ogen

  • Heer ik bid voor onze leiders, open hun ogen en oren

  • Heer maak onze harten niet hard of vet, maar vergeef ons, vergeef ons land

  • Heer reinig ons land van alle ongerechtigheid

  • Heer genees ons land

Maak een gratis website.